فرهنگ غلط استفاده از منابع کشور و عدم مدیریت صحیح این منابع مشکل اصلی است نه دارای فرزند بیشتر بودن!!


|
91 بازدید
|
در تاریخ 3 بهمن, 1401
|

فرهنگ غلط استفاده از منابع کشور و عدم مدیریت صحیح این منابع مشکل اصلی است نه دارای فرزند بیشتر بودن!!

نظرات


نظر خود را وارد نمائید