9.1- از نگاه مسلمانان، قرآن کتاب هدایت است و آیات آن پيامى براى هدايت انسان دارد | نویسنده: | دسته: