23- مگر شب قدر یک شب نیست؟پس چگونه است که بر حسب اختلاف افق شروع و پایان شب قدر در نقاط مختلف جهان متفاوت است مراد از شب قدر،کدام افق است؟ | نویسنده: | دسته: