19.1- با توجه به اینکه برخی گزارش ها از فساد و خطای کارگزاران در دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم، آیا آن حضرت در پرورش زمامداران و حاکمان موفق بودند؟! | نویسنده: | دسته: