18.1- مگر گفته نمی‌شود که اعمال یک ساله ما در شب قدر تقدیر و مشخص می‌شود،این مسئله چگونه با رقم خوردن سرنوشت هر شخصی با اعمال و رفتار خود او سازگار است؟ | نویسنده: | دسته: