18- نقل حديث كه بعد از رحلت حضرت رسول توسط خلفا ممنوع شد و تا صدسال ادامه پيداكرد؛ آیا در زمان حكومت امام علي برطرف شد؟ | نویسنده: | دسته: