07- اینکه برای برخی اعمال به ظاهر مختصر ثواب های بسیار گسترده وعده داده شده است، آیا موجب جرأت ورزی افراد برای ارتکاب به گناه نمی شود؟ | نویسنده: | دسته: