06- وقتی کسی به هر دلیلی روزه نمی گیرد چرا حق انتخاب و آزادی او محترم شمرده نمی شود؟ | نویسنده: | دسته: