04- چرا با شخصی که اعتقادی به وجوب روزه ندارد و در ملأ عام روزه خواری می کند، برخورد می شود؟ | نویسنده: | دسته: