فرهنگ غلط استفاده از منابع کشور و عدم مدیریت صحیح این منابع مشکل اصلی است نه دارای فرزند بیشتر بودن!! | نویسنده: | دسته: