حوزه باید توجه ویژه به فلسفه و مباحث عقلی داشته باشد و شبهات علمی را پاسخ دهد | نویسنده: | دسته: عکس نوشته